Repeat Prescriptions

48 hours notice / Two working days required.

  • Requests in writing with details of name address and full details of drug(s) required.
  • To avoid errors - telephone requests will not be accepted.
  • Some local pharmacies offer a collection and delivery service. Please arrange this with the pharmacy direct.
Medication Reviews

Patients on repeat medication will be asked to see a doctor, nurse practitioner or practice nurse at least once a year to review these regular medications and notification should appear on your repeat slip.

Please ensure that you book an appropriate appointment to avoid unnecessary delays to further prescriptions.


Presgripsiynau ailadroddus

48 awr o rybudd / Dau ddiwrnod gwaith yn ofynnol.

Ceisiadau ysgrifenedig gyda manylion am gyfeiriad, enw a manylion llawn y cyffuriau sy’n ofynnol.
Er mwyn osgoi camgymeriadau – ni fydd ceisiadau dros y ffon yn cael eu derbyn.
Mae rhai fferyllfeydd lleol yn cynnig gwasanaeth casgly a dosbarthu. Os gwelwch yn dda trefnwch hyn gyda’r fferyllfa yn uniongyrchol.
Adolygiadau meddyginiaeth Gofynnir i gleifion ar feddyginiaeth amlroddadwy i weld meddyg, ymarferydd nyrsio neu nyrs practis o leiaf unwaith y flwyddyn i adolygu meddyginiaethau.
Hysbysir hyn yn rheolaidd ar eich slip ail adrodd.
Sicrhewch eich bod yn trefnu apwyntiad priodol i osgoi diangen i bresgripsiynau pellach.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website